Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego znajdującego się pod adresem URL http://kasywwl.pl, zwanego dalej "Sklepem".
2. Sklep prowadzony jest przez Proinfo s.c. Grzegorz Baran Wojciech Czeżyk z siedzibą:
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 9 lokal 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Wołomin pod numerem 10738, oraz 10737, posiadającą NIP 1250902046, REGON
013039118
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://kasywwl.pl, e-mail – kasy@kasywwl.pl,
telefon 22 7763366 .adres korespondencyjny – ul. Warszawska 9 lokal 5, 05-200 Wołomin
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego
Regulaminem.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta
poczty elektronicznej e-mail.


§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet
asortymentu z zakresu urządzeń fiskalnych, sprzętu it, oprogramowania, urządzeń wspomagających
sprzedaż
2. Oferowane przedmioty są nowe lub używane. W przypadku sprzedaży przedmiotów używanych
informacja o stanie technicznym przedmiotu znajduje się w jego opisie.


§ 3. Polityka prywatności
1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu
wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez
Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i
świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administratorem Danych osobowych jest Proinfo s.c. Grzegorz Baran Wojciech Czeżyk z siedzibą:
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 9 lokal 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Wołomin pod numerem 10738, oraz 10737, posiadającą NIP 1250902046, REGON
013039118
3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Wojciechowi Czeżyk, dane
kontaktowe: tel. 22 7763366, kasy@kasywwl.pl
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany
przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla
zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również
wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu
przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych
związanych ze Sklepem.
5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga
elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą
informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili
zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący
się w stopce każdego newslettera.
6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty
w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy
przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki
przekazywane są :
a) Kurier DPD, DHL, UPS, K-EX,
b) Poczta Polska
c) InPost Paczkomaty
7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże
odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w
Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień
bezpieczeństwa.
10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu,
system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego
zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez
przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie
jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te
informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu
preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana
jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy,
aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta
ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies
dostępnej w zakładce Cookies.
11. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za
pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na
to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w
transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej
stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez
wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi
specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 4. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta
winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2GB ,
c) System operacyjny co najmniej Windows xp/vista/7/8/8.1/10, linux, Adnroid, MacOs
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy
licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024x768


§ 5. Zasady dokonywania zakupów
1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych
produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub
usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
3. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie
4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod
linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ dodaj do koszyka” obok opisu danego produktu, lub
w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres e-mail
c) Numer telefonu
d) Nr PESEL lub NIP
e) Dane adresowe do wysyłki
5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu
oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w
ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania
się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji
określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez
naciśnięcie przycisku „Zamawiam ”
6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena
wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki
zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
7. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia
złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez
Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości
bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku
Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie
informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości
anulowane.
9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) zwykły przelew,
b) płatność przy odbiorze w siedzibie sklepu
11. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od potwierdzenia przyjęcie zamówienia przez sklep
12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia .
13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 14 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, UPS, K-EX, Poczty Polskiej lub
do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek
zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca
dostawy.
15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna
przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy
opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
16. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej,
Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
17. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania
Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli
Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
18. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz
formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
Regulaminu.
19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta
wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do
prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany
przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w
niniejszym Regulaminie.
20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych
produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów
Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.


§ 6. Reklamacje
1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować
uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16,
poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z
dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli
rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy
sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową,
jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres
kasy@kasywwl.pl lub listem poleconym na adres ul. ul. Warszawska 9 lokal 5 05-200 Wołomin
4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane
pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i
przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady.
6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny
sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich
zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez
Klienta.
10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana
została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji
zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad
lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są
możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta
alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o
koszty przesyłki.


§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący
konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w
posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w
posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1,
wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie zostanie
dołączone przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul.
Warszawska 9 lokal 5 05-200 Wołomin lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający
jego uszkodzenie w transporcie.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty
zwrotu towaru pokrywa Klient .
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi
kosztami.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub
do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy
do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.


§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014
poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a
sklepem;
 powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl


Załączniki do Regulaminu
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną
za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
Wojciech Czeżyk działającą w ramach kasywwl.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia.
(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje
dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat: Proinfo s.c. Grzegorz Baran Wojciech Czeżyk z siedzibą:
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 9 lokal 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Wołomin pod numerem 10738, oraz 10737, posiadającą NIP 1250902046,
REGON 013039118
http://kasywwl.pl,
e-mail – kasy@kasywwl.pl,
telefon 22 7763366
dres korespondencyjny :
Proinfo s.c. Grzegorz Baran Wojciech Czeżyk
ul. Warszawska 9 lokal 5,
05-200 Wołomin
Ja/My (*) niniejszym informuje/informujemy (*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy
….............................................................................................................................................................
zakupionych dnia.............................................nr zamówienia...............................................................
Data odbioru..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów).........................................................................................................
Adres konsumenta(-ów)........................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


facebook